Define yayınlarından M.Fethullah Gülen imzasıyla, el-Kulubu’d Dâria (Yakaran Gönüller) isminde bir dua kitabı yayınlandı. Bu kitap aynı isimle daha önce de ışık yayınlarınca basılmıştı. Kitabın müellifi olarak ilk baskıda Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi şimdi ise M.Fethullah Gülen ismi geçiyor.

Bu değişikliği yadırgadım. Esasında kitap her ne kadar tashih ve tasnife tabi tutulmuş olsa da aslı, Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi’nin Mecmuatül Azhab kitabından alınmadır.

Define yayınlarının zaman gazetesinde kitap için verdiği reklâmlarda A.Ziyaeddin Gümüşhanevi’nin ismine hiç yer vermemesini ilmi ahlaka yakıştıramadım. Sehven veya kasıtlı olarak böyle bir hatanın derhal düzeltilmesi gerekmektedir. M.Fethullah Gülen Hocaefendinin olaydan haberi olup olmadığını bilmiyorum. Olmadığını zannediyorum.

A.Ziyaeddin Gümüşhanevi gerek Osmanlının son yarım asrında, gerekse Cumhuriyet döneminde ilmi, irfani hayatımızda, toplumsal, ticari, siyasi yapılanmalarda parlayan kutup yıldızıdır. Sadece geleneğini devam ettirenlerin üzerinde değil, diğer meşrep önderlerinin üzerinde de çok etkisi vardır. Bediuzzaman hazretlerinin başucu kitaplarından biri de Gümüşhanevi hazretlerinin Mecmuatül Azhab isimli dua kitabıdır. Bediuzzaman, Gümüşhanevi’yi üstadlarından sayar. Kendisinin okuduğu, okunmasını tavsiye ettiği evrad Gümüşhanevi’den mülhemdir.

Gümüşhanevi hazretleri, İslam’ın önder şahsiyetlerinden, mücedditlerinden Şah Veliyullah Dihlevi’nin vârisi Halid-i Bağdadinin İstanbul temsilcisidir. Şah Veliyullah Dihlevi hakkında Prof.Dr. Hayreddin Karaman hoca şöyle der. ‘Sevgili Peygamberimiz; ‘‘Her yüzyılda bir ümmetin dinini yenilemek üzere birinin geleceğini’’ müjdelemiş, gerçekleşen de buyrukları gibi olmuştur. Şah Veliyullah ed dihlevi işte bu mücedditlerden biridir. Onun bu özelliğinde kültür ve medeniyet tarihçileri ittifak etmişlerdir’.

Halad-i Bağdadi hazretleri Şah Veliyullah Dihlevi’nin vârisidir. Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi de Müceddidiyye Halidiyye mektebinin İstanbul temsilcisidir.

Gümüşhanevi hazretleri, câmiut-turuktur. Sekiz tarikattan icazetlidir. Medrese ve tekkeyi mezc etmiştir. Eserlerini belli bir hizb için değil bütün müslümanlar için kaleme almıştır. Tasavvuf alanında Câmi’ul Usül, itikad alanında Câmi’ul Mütûn, dua ve ezkar alanında belki de alanının en önde gelen eseri olan Mecmua tül Azhab’ı telif etmiştir.

Bu değerli Üstadın emeğine saygı gösterilmesini, Define yayınları yetkililerinin bu fahiş hatadan derhal dönmelerini istiyorum.

Vefa kâmil insanların meziyetlerindendir. Vefa gösteren vefa görür.